Ochrana osobních údajů

zákazníků internetového obchodu Klenoty Vondráček

I.

Internetovýobchod Klenoty Vondráček provozovaný panem Janem Vondráčkem,IČ: 71415688, se sídlem Písečná 595, 280 02, Kolín – Kolín V, (dále jen „prodávající“), zpracovává jako správce osobní údaje poskytnuté kupujícími v souvislosti s nákupem zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese https://www.klenoty-vondracek.cz/ (dále jen „webová stránka“), v rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupující jsou fyzické osoby, které prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nakupují nebo prohlíží zboží uvedené na webové stránce.

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou je fyzická osoba, již lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, lokační údaje, síťový identifikátor apod.

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících v souladu se zákonem, neboť je zpracovává na základě souhlasu kupujícího (svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým kupující dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů), který může kupující odvolat, nebo je jejich zpracování nezbytné pro splnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, nebo je zpracování nezbytné pro splnění dalších právních povinností ve smyslu článku 6 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen jako „GDPR“).

II.

Jaké osobní údaje prodávající zpracovává:

V souvislosti se zpracováním objednávky kupujícího musí prodávající zpracovat tyto základní údaje:

 • jméno a příjmení, 
 • adresa bydliště, 
 • fakturační adresa,
 • adresa elektronické pošty a 
 • telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

V případě registrace kupujícího („Můj účet“) dále prodávající zpracovává uživatelské jméno a heslo kupujícího a údaje o jeho objednávkách. 

Prodávající dále může zpracovávat o kupujícím, který navštíví webovou stránku prodávajícího, další údaje, jako jsou např. IP adresa, údaje o datu a času přístupu na webovou stránku, informace o vyhledávání a zobrazování určitého druhu zboží, přičemž tyto údaje jsou prodávajícím zpracovávány automaticky a bez propojení s osobními údaji na konkrétního uživatele.

Poskytne-li kupující prodávajícímu osobní údaje třetích osob, je povinen o tomto tyto osoby informovat a zajistit souhlas třetí osoby s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Pokud kupující navštíví prodejnu prodávajícího „Klenoty Vondráček“ umístěnou na adrese Kutnohorská/Parléřova 34, 280 02 Kolín, bude zpracovávána nahrávka z kamerového systému umístěného v prodejně. Kamerový záznam je pořizován na základě oprávněného zájmu prodávajícího na ochranu vystaveného zboží. Záznam je uchováván pouze po nezbytnou dobu a může být předán orgánu veřejné moci (např. Policie ČR).

Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

III.

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány z důvodu smluvního plnění, slouží zejména k vyřízení objednávky kupujícího na nákup zboží z internetového obchodu prodávajícího. Pokud by kupující údaje neposkytl, nemůže prodávající objednávku vyřídit.

Prodávající může na základě údajů poskytnutých kupujícím zasílat kupujícímu nabídky na koupi zboží a informace o novinkách a akcích. Takto činí za účelem svých oprávněných zájmů ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1) písm f) GDPR, zájmem je propagace zboží prodávajícího.

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem vedení uživatelského účtu („Můj účet“), který usnadňuje kupujícímu objednávání zboží.

Prodávající zpracovává osobní údaje také za účelem uplatnění práv (např. užití osobních údajů kupujícího pro vymožení neuhrazené pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu) a kontroly orgánů veřejné moci.

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem zkvalitnění nabídky zboží, umožnění cílené reklamy dle preferencí kupujícího, kdy může být sledována návštěvnost internetového obchodu a např. jaké zboží je prohlíženo. Využívány jsou tzv. cookies a další obdobné technologie. Sledování nákupního chování kupujícího je možné bez souhlasu kupujícího, je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího.

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem plnění zákonných povinností (zejména účetní a daňové).

Prodávající, jakožto správce osobních údajů, tyto údaje zpracovává pouze za účelem, za kterým byly shromážděny. Kupující může vůči prodávajícímu uplatnit všechna svá práva na ochranu osobních údajů (viz čl. VI. tohoto dokumentu).

IV.

Jak prodávající získává osobní údaje:

 • přímo od kupujícího při objednávce zboží
 • od kupujícího při prohlížení webové stránky
 • kamerovým záznamem kamenného obchodu prodávajícího
 • v souvislosti s plněním smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím a prohlížením webové stránky kupujícím od provozovatele platebních systémů, přepravce zboží, poskytovatele cloudových služeb, dodavatelů technologií a podpory, z reklamních sítí

V.

Doba zpracování osobních údajů:

Údaje prodávající zpracovává na základě dobrovolného souhlasu kupujícího pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu poskytnutých údajů a pro splnění zákonných povinností prodávajícího. Osobní údaje jsou uchovávány minimálně po dobu trvání smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, maximálně však po dobu deseti let od ukončení smluvního vztahu nebo do doby odvolání souhlasu kupujícím, s výjimkou situace, kdy jsou osobní údaje nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se kupující zaregistruje („Můj účet“), zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího po dobu existence registrace kupujícího („Můj účet“). Registrace „Můj účet“ může být kdykoli kupujícím smazána.

V případě soudního či správního řízení týkajícího se údajů kupujícího či osoby prodávajícího, zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího po dobu trvání těchto řízení a po promlčecí dobu po vydání konečného rozhodnutí v řízení.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VI.

Komu prodávající může předat osobní údaje kupujícího:

 • Provozovatelům platebních systémů (zejména platba kartou v internetovém obchodě)
 • Přepravcům zboží
 • Dodavateli zboží v souvislosti s reklamací zboží
 • Poskytovatelům cloudových služeb, dodavatelům technologií a podpory 
 • Reklamním sítím v souvislosti s marketingovými zájmy prodávajícího, i za využití cookies a obdobných nástrojů

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající na základě smluvního vztahu pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 

Kromě výše uvedených subjektů nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

VII.

Práva kupujících při zpracování osobních údajů

Kupující má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

 Přístup

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Kupující má právo na poskytnutí kopie svých údajů, pokud se toto nedotkne práv třetích osob.

Prodávající má právo za poskytnutí druhé a další kopie informace o zpracování osobních údajů kupujícího přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Oprava

Kupující má právo, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se kupujícího týkají.

Výmaz

Kupující má právo, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje kupujícího, přičemž prodávající tak musí bez zbytečného odkladu učinit, pokud

 • osobní údaje už nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či zpracovány,
 • kupující odvolá souhlas s jejich zpracováním, přičemž se jedná se o údaje, k jejichž zpracování je souhlas kupujícího nezbytný a není zde zároveň další právní důvod jejich zpracování,
 • kupující vznese námitku (viz níže), a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami kupujícího jakožto subjektu údajů,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně nebo byla tato povinnost prodávajícímu uložena orgánem veřejné moci či právním předpisem.

Prodávající není povinen osobní údaje kupujícího vymazat v případě, že jsou nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Omezení zpracování

Kupující má právo, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů v těchto případech:

 • kupující tvrdí, že údaje nejsou přesné – omezení trvá po dobu potřebnou k tomu, aby prodávající mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní, ale kupující nepožaduje výmaz osobních údajů,
 • prodávající osobní údaje nepotřebuje, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • kupující vznesl námitku proti zpracování a zjišťuje se, zda existují převažující oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami kupujícího jakožto subjektu údajů.

Přenositelnost

Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, přičemž prodávající tyto údaje předá ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pouze v případě, že zpracování se provádí automatizovaně. 

Prodávající na žádost kupujícího tyto údaje předá jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky proveditelné, nebo alespoň nebude bránit v jejich předání.

Výkonem práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Vznesení námitky

 Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které prodávající jako správce osobních údajů provádí na základě svých oprávněných zájmů. Prodávající osobní údaje kupujícího dále nezpracovává, dokud neprokáže, že má závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami kupujícího, nebo osobní údaje kupujícího potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Při zpracování osobních údajů pro účely marketingu může kupující námitku vznést kdykoli. V takovém případě již nebudou osobní údaje kupujícího pro tento účel zpracovávány.

Podání stížnosti

Kupující má právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Jeho ostatní výše uvedená práva tím nejsou dotčena. 

Stížnost na neoprávněné nebo nezákonné zpracování osobních údajů prodávajícím je možné podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

VIII.

Prodávající odpovídá za zabezpečení osobních údajů kupujících, které byly poskytnuty v elektronické či listinné podobě. Prodávající prohlašuje, že přijal všechna technická, organizační (včetně personálních) i věcná opatření k zabezpečení osobních údajů.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů kupujících jsou platné a účinné od 25.5.2018